۱۴۰۰ يکشنبه ۲۳ خرداد

پژوهشگر گرامی به منظور ارتباط با مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت میتوانید از طریق آدرس پست الکترونیک مرکز مکاتبه نمائید.

آدرس پست الکترونیک : rchsm90@gmail.com